I soppalchi moderni

Soppalco EK18  € 790.00

Cameretta con soppalco MCS

€ 1300.00

 

Cameretta MCS 102 

€ 1790.00

CAMERETTA A SOPPALCO ANGOLARE OMNIA 31

 € 1399.00

Soppalco EK 18/04

€ 890.00

Cameretta con letto a castello MCS

€ 1350.00